Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu

Statut

S T A T U T 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FREESKIINGU 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu, zwane dalej Stowarzyszeniem - jest samodzielną jednostką prawną działającą w oparciu o zatwierdzony Statut w zakresie założeń ideowo-propagatorskich dotyczących rozwoju freeskiingu w kraju. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju. 

 

§ 2. 

 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocław 

 

§ 3. 

 

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym porządkiem prawnym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) z dnia 7 kwietnia 1989r. 

 

§ 4. 

 

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: "Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu " i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Walne Zgromadzenie. 

 

§ 5. 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

 

§ 6. 

 

Stowarzyszenie używa pieczątki i znaku firmowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

 

§ 7. 

 

Celami działalności Stowarzyszenia są 

 

1. Skupienie amatorów freeskiingu dla integracji środowiska. 

2. Działanie na rzecz rozwoju freeskiingu wśród narciarzy a także reszty społeczeństwa. 

3. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja sportu i czynnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem promocji narciarstwa. 4. Działania na rzecz stworzenia właściwej bazy dla rozwoju sportów zimowych w szkołach i na wyższych uczelniach. 

5. Działania na rzecz stworzenia infrastruktury do dalszego rozwoju freeskiingu. 

6. Umożliwienie wyczynowego startu najbardziej utalentowanym amatorom. 

7. Propagowanie osiągnięć narciarstwa freeskiingowego - wyczynowego i rekreacyjnego - wśród szerokich rzesz społeczeństwa. 

8. Stworzenie możliwości wydawniczych - z wykorzystaniem możliwości własnych, jak też środków masowej komunikacji dla wszechstronnej propagandy imprez zimowych i innych imprez związanych z działalnością stowarzyszenia, jak również wspieranie twórców kultury związanych z freeskiingiem. 

9. Organizacja szkoleń dla osób chcących uprawiać freeskiing, z możliwością wsparcia finansowego dla osób potrzebujących. 

10. Pozyskiwanie środków finansowych oraz docieranie do środków przeznaczonych na konkretne realizacje w zakresie działalności gospodarczej, edukacyjnej i promocji zdrowia i sportu z Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności Unii Europejskiej, funduszy międzynarodowych i funduszy pozyskiwanych od osób prywatnych i firm, chcących wspierać stowarzyszenie. 

11. Promocja polskiego freeskiingu na arenie międzynarodowej i dążenie do wyrównania szans rozwoju w tym sporcie młodzieży polskiej w stosunku do młodzieży krajów Europy Zachodniej 

12.Pomoc dla osób narażonych na wykluczenie społeczne (osoby różnych subkultur, odurzające się narkotykami i alkoholem, ze środowisk patologicznych) poprzez proponowanie im alternatywnego stylu życia - aktywnego, nastawionego na rozwijanie swoich umiejętności sportowych. 

13. Organizacja imprez, zawodów i pokazów freeskiingowych. 

 

§ 8. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Inicjowanie działalności gospodarczej mającej za zadania wypracowanie środków na działalność statutowo-programową. 

2. Inicjowanie działań propagandowych przynoszących w finalnym efekcie korzyści społeczne i ekonomiczne. 

3. Inicjowanie pozyskiwania pomocy finansowej i rzeczowej na szczególnie potrzebne akcje społeczne. 

4. Inicjowanie kontaktów międzyśrodowiskowych, społecznych, politycznych i gospodarczych, naukowych, kulturalnych, sportowych itp. 

5. Programowanie kontaktów zagranicznych mających na celu wymianę doświadczeń, propagandę własnego rozwoju oraz pozyskiwanie środków. 

6. Prowadzenie działalności szkoleniowej (krajowej i zagranicznej) oraz działalności wydawniczej - w obu przypadkach dla członków własnej organizacji tj. w systemie wewnętrznym jak również zewnętrznym tj. na zlecenie. 

7. Pozyskiwanie szerokich kręgów społecznych do idei zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia. 

8. Pozyskiwanie środków masowej komunikacji do propagowania rozwoju polskiego narciarstwa. 

9. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą 

10. Dobrowolne zrzeszanie osób zainteresowanych działalnością stowarzyszenia oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności. 

11. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, finansowymi i organizacjami społecznymi obejmująca dążenia do realizacji celów statutowych. 

12.Pozyskiwanie do współpracy firm prowadzących działalność, która mogłaby wspomóc realizacje celów stowarzyszenia. 

13. Uczestniczenie w organizacjach międzynarodowych o podobnym charakterze. 

14. Produkcje i sprzedaż filmów amatorskich propagujących freeskiing. 

15. inne działania zgodne ze statutem. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9. 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, który pragnie twórczo rozwijać swoją osobowość i umiejętności, wnosić wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia. 

 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, zarówno mający jak też nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP, jeśli akceptują i chcą realizować cele Stowarzyszenia. 

 

3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne. 

 

4. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów. 

 

§ 10. 

 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

 

a/ czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 

b/ korzystania z dorobku materialnego Stowarzyszenia, 

c/ uczestnictwa we wszystkich imprezach Stowarzyszenia, 

d/ zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

 

2. Członkom wspierającym przysługują prawa wymienione w pkt. 1 lit. b - d. 

 

§ 11. 

 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

 

1. Przestrzegania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia. 

2. Respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Regularnego opłacania składek. 

4. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach. 

5. Aktywnej działalności w wybranej sferze programowej Stowarzyszenia. 

 

§ 12. 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku: 

 

a/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, 

b/ skreślenia z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich, 

c/ wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek, 

d/ wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku uporczywego nieprzestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia lub naruszanie zasad współżycia społecznego, 

e/ śmierci. 

 

2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów. 

 

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia - odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13. 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 

a/ Walne Zebranie, 

b/ Zarząd, 

c/ Komisja Rewizyjna. 

 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 

3. Uchwały władz - z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie - zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

 

4. Obrady Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 14. 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

 

2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny bądź nadzwyczajny. 

 

3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym osoby zaproszone. 

 

§ 15. 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 

1. Uchwalenia programu działalności Stowarzyszenia. 

2. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności. 

3. Uchwalenie zmian Statutu i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

4. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych. 

5. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego, zgodnie z § 13 pkt 3. 

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 

7. Rozpatrywanie odwołań od innych uchwał Zarządu. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia. 

 

§ 16. 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata. 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. Zarząd zamieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu. 

 

§ 17. 

 

O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia. Zawiadomienie odbywa się w formie pisemnej listem poleconym oraz telefonicznie i mailowo. 

 

§ 18. 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych na podstawie Statutu lub uchwał Walnego Zebrania do kompetencji innych władz. 

 

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i jednego członka zarządu. 

 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia. 

 

4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowego członka na miejsce członka ustępującego w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru. 

 

5. Gdy więcej niż 1/3 składu Zarządu nie może pełnić powierzonej im funkcji, Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym dokonuje się ponownego wyboru pełnego składu Zarządu. 

 

6. Ustanawia się tytuł "Honorowego Prezesa Stowarzyszenia" z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu i Walnych Zebraniach Stowarzyszenia. 

 

§ 19. 

 

Do zakresu działalności Zarządu należy 

 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 

 

2. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzania Sprawozdań z ich wykonania. 

 

3. Zwoływanie Walnych Zebrań 

 

4. Powoływanie oraz rozwiązywanie klubów branżowych, sekcji i komisji oraz uchwalanie ich regulaminów, a także nadzorowanie i koordynowanie ich działalności. 

 

5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia. 

 

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

 

7. Występowanie do właściwych organów administracji państwowe z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez Stowarzyszenie działalnością gospodarczej koncesjonowanej. 

 

8. Rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Stowarzyszenia. 

 

9. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich Stowarzyszenia. 

 

§ 20. 

 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

 

2. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 

 

§ 21. 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

 

3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji pochodzącej z wyboru. 

 

§ 22. 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

 

1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia. 

 

2. Kontrola opłacania składek członkowskich. 

 

3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

 

4. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 23. 

 

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku. 

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentów Stowarzyszenia. 

 

3. Organizacje oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 24. 

 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej, w tym także szkoleniowej, z darowizn, zapisów, dotacji. 

 

3. Dla osiągnięcia dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze usługowo-handlowym, produkcyjnym i akwizycyjnym. 

 

§ 25. 

 

1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa i innego członka Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych. 

 

2. Do ważności pism i innych dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa oraz innego członka Zarządu. 

 

§ 26. 

 

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplania majątku Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zgromadzenia. 

 

Rozdział VI 

Zmiany Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia 

 

§ 27. 

 

1. Zmiany Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów. 

 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.